NOTAR

Fondat 1998

Siguranță. Responsabilitate. Tradiție.

Acțiuni și tarife

LEGE Nr. 246 din 15-11-2018

Art.11

Competenţa notarului

(1) Notarul întocmește și îndeplinește următoarele acte şi acțiuni notariale:

a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;

b) autentificarea înscrisurilor;

c) procedura succesorală notarială;

d) eliberarea certificatului de moştenitor;

e) eliberarea certificatelor de proprietate;

f) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;

g) legalizarea semnăturilor de pe documente;

h) legalizarea semnăturii traducătorului sau interpretului autorizat;

i) actele de protest al cambiilor și al cecurilor;

j) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a administratorului masei succesorale;

k) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;

l) efectuarea și certificarea traducerilor;

m) transmiterea înscrisurilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice şi juridice şi, după caz, eliberarea certificatului;

n) primirea în depozit a mijloacelor financiare, documentelor şi instrumentelor financiare;

o) somarea publică a creditorilor;

p) asigurarea probelor;

q) organizarea şi desfășurarea licitaţiilor, certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor sau ale rezultatelor acestora;

r) desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor;

s) eliberarea duplicatelor actelor notariale;

t) medierea în condiţiile legii;

u) învestirea cu formulă executorie;

v) orice alte acte şi acţiuni prevăzute de actele normative.

LEGE Nr. 1453 din 08-11-2002

Art.32

(1) Mărimea plăţii pentru serviciul notarial prestat se stabileşte de notar şi, de altă persoană care desfăşoară activitate notarială de comun acord cu solicitantul în conformitate cu metodologia aprobată de Parlament.

(2) Notarul stabileşte de sine stătător plata pentru serviciul notarial acordat persoanei. 

 

LEGE Nr. 69 din 14-04-2016

Art.38

Pentru actele şi acţiunile îndeplinite de notar se achită:
a) taxa de stat, în cazurile prevăzute de lege, care se face venit la bugetul de stat;
b) plata notarială, reprezentînd remunerarea muncii notarului, a cărei mărime este stabilită de lege;
c) plata pentru îndeplinirea actelor notariale şi spezele procedurilor notariale, constituind costul procedurii notariale, mărimile cărora se stabilesc de Guvern.

 

LEGE Nr. 271 din 27-06-2003

Art.2 al.2

Pentru servicii notariale prestate se percepe plată de comun acord cu solicitantul, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notarul public sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială.

Serviciile DEPARTAMENTULUI CADASTRU pot fi comandate prin Internet.

– Extras din registrul bunurilor imobile.

Eliberarea se efectuează în termen de trei zile lucrătoare.

Tarif: 130.00 lei 

Documentul se eliberează doar proprietarului, moștenitorului sau reprezentantului cu procură.

– Extras din capitolul supliment al registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil).

Eliberarea se efectuează în termen de trei zile lucrătoare.

Tarif: 120.00 lei

Documentul se eliberează solicitantului.

Extrasul din registrul bunurilor imobile reflectă informaţia din registru la momentul executării acestuia și este valabil timp de 2 luni din data eliberării de către Serviciul cadastral teritorial. La eliberarea repetată a extrasului din registrul bunurilor imobile înainte de expirarea termenului indicat, pe document se va indica menţiunea ”Repetat”, acesta având acelaşi termen de valabilitate.

Comandă prin internet